General information

(Post)industrial spaces
International conference

Status: bilingual English and Polish

Dates: 12-14.06.2013

Place: Kraków, Poland
Faculty of Humanities
AGH University of Science and Technology

 

The Idea

Transition from industrial to (post)industrial societies is related to the variety of social phenomena such as: increasing economical and social potential/influence of post-material production (knowledge, technology, skills and symbols), new consumption patterns and practices or individual self-realization, which are all related or take place in space. A space is a medium and a product of the change on the level of social practices, social and individual experiences and different discourses. Contemporary, industrial spaces are being abandoned, re-adapted and re-invented by so called creative destruction – the very processes depict transformations of cultures and are their products. In comparison, (post)industrial spaces are abandoned are re-colonized by the nature, but metaphorically (post)industrial spaces may be understood as disappearing life-styles and communities, elided everyday experiences or rearranged identities which occasionally are being interpreted as resistant against modernization and innovation.    

 

The conference seals off space topics. We would like to reflect on multilayer changes related to space in physical, social and cultural perspectives, triggered mostly by economical and cultural transformations of the (post)industrial era. We ask whether we live in (post)industrial era? If so, where? When? And what we? What changes the (post)industrial introduces and stands for: money gaining, work relations, social perception, dominant ideologies, culture and esthetics? We use the term (post)industrial in the specific spelling in order to underline that the (post)industrial is uncertain, borderline and even questionable, and hence worth theoretical and empirical inquiry. The (post)industrial obliges researcher to reflect on his/her standpoint towards processes which s/he research on, to take responsibility for research topics and agendas or more direct participation in the processes. All these contexts are meant to be embedded in the prefix post.

Conference topics:

1/ transformations of urban, country-side and transit spaces, grass-roots and political space transformations planning,

2/ transformations of spaces of social relations, work practices, and private and public lives – diffusion of work and private spheres, new housing practices, new community living and new ideologies related to these spaces,

3/ transformations of cultural spaces – symbolization, interpretation and assessment of technological, economical and social processes related to the (post)industrial,

4/ research perspectives, including action research and participatory research, in (post)industrial researches, including deindustrialization processes.

Organizers

WH AGH Kraków

WNH UKSW Warszawa

Sekcja Antropologii Społecznej PTS

 

***

Contact

post_industrial@agh.edu.pl

 

***

Conference Board

Dr hab. Dorota Rancew-Sikora

Dr Grażyna Kubica-Heller

Dr Paweł Załęcki

 

(Post)industrial spaces
konferencja międzynarodowa

Przechodzenie od społeczeństw industrialnych do (post)industrialnych związane jest nie tylko ze wzrostem znaczenia produkcji postmaterialnej (wiedza, technologie, umiejętności, symbole), nowymi formami konsumpcji czy jednostkowej samorealizacji, ale również ze zmianami  przestrzeni i związanych z nimi praktyk, doświadczeń, sposobów myślenia i dyskursów. Przestrzenie przemysłowe, które są opuszczane, re-adaptowane czy wytwarzane od nowa w ramach tak zwanej kreatywnej destrukcji. Wraz z nimi transformacji podlega kultura, która je współtworzyła i narosła wokół nich. Przestrzenie (post)industrialne to nie tylko miejsca opuszczane, czy kolonizowane wtórnie przez przyrodę. To także zanikające sposoby życia, doświadczania wspólnot i codzienności oraz zmieniające się tożsamości społeczne, które w duchu kultury kreatywnej traktowane są czasem jako negatywne elementy oporu przeciwko dalszym etapom modernizacji
i innowacji.

W centrum naszego zainteresowania postawić chcemy właśnie zmiany przestrzeni (fizycznej, społecznej
i kulturowej), które są związane z gospodarczymi kulturowymi przemianami (post)industrialnymi i budzą coraz większe zainteresowanie badaczy i badaczek z różnych dyscyplin: socjologii, antropologii,  studiów kulturowych i miejskich.  Zadajemy sobie pytanie, czy żyjemy już w czasach (post)industrialnych (a więc kiedy i gdzie? Jacy my?), czy zmieniły się tylko sposoby zarabiania pieniędzy i stosunki pracy, sposoby widzenia świata i dominujące ideologie, język i estetyka? Podkreślamy, że (post)industrialność to obszar  teoretycznie i empirycznie niepewny, miejscami poluzowany, miejscami skondensowany i terytorialnie nieoznakowany, a przez to tym bardziej wart badania i refleksji od strony procesów społecznych i kulturowych. W takim samym stopniu związany z tworzeniem „nowej” rzeczywistości, jak niszczeniem „starej”. Dodatkowo w związku ze swoją przestrzennością i namacalnością zmuszający badaczy i badaczki także do zajęcia określonego stanowiska wobec obserwowanych procesów,  przyjęcia odpowiedzialności za wybór tematów badawczych czy bardziej bezpośredniego zaangażowania się w procesy zmian. Wielowymiarowość tych wątpliwości symbolizuje postawienie przedrostka post w nawiasie.

Wytyczamy następujące granice tematyczne spotkania:

1/ przemiany przestrzeni miejskich i poza miejskich (wiejskich i tranzytowych), procesy oddolnych  oraz odgórnie planowanych przekształceń, rola ekonomii i kultury w tych procesach

2/ przemiany przestrzeni relacji społecznych, sposobów pracy,  realizacji życia publicznego i prywatnego – przenikanie sfer życia i pracy, nowe formy zamieszkiwania, pracy, wspólnotowości, nowe ideologie.

3/ przemiany przestrzeni kulturowych –form symbolizowania, interpretowania, wartościowania procesów technologicznych, gospodarczych i politycznych związanych z (post)industrialnością

4/ podejścia badawcze i różne formy zaangażowania badaczy w analizy przestrzeni (post)industrialnych oraz procesy dezindustrializacji

ORGANIZATORZYPARTNERZY


WH AGH