home HKL 1 105 s moduł

System KRK

Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych

KOD: HKL-1-105-s

ECTS: 6
Osoba odpowiedzialna za moduł:
  • prof. dr hab. Jacek Dębicki
Osoby prowadzące:
  • dr Joanna Miklaszewska
  • dr Jacek Ziemek
Zobacz pełny opis modułu

Program wykładów i pozostałych zajęć:Warunki zaliczenia

Ocena końcowa to średnia artmetyczna trzech kursów wchodzacych w skład modułu.
Ocena końcowa każdego kursu jest wystawiana w oparciu o uzyskany wynik z pisemnego zaliczenia końcowego w formie kolokwium.

Podstawy teatrologii
METODA OCENY:
Wykład kończy się punktowanym egzaminem pisemno-ustnym, który egzekwuje poziom wiedzy TEORETYCZNEJ wyniesionej z wykładu oraz zalecanych lektur (obowiązkowych i uzupełniających)na poziomie PRAKTYCZNYM. Studenci przygotowują samodzielną pisemną recenzję wybranego (uzgodnionego z wykładowcą) spektaklu teatralnego, której tezy będą ustnie bronione przed wykładowcą. Punktowana będzie wiedza wyniesiona z zajęć, kultura języka, myślowa dyscyplina wywodu, umiejętności krytyczne oraz zdolność obrony własych racji i sądów.
Subiektywny stosunek wykładowcy do opisywanego i ocenianego przez egzaminowanego spektaklu teatralnego nie będzie miał wpływu na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wstęp do sztuk plasycznych: Wymagana jest wiedza ogólna z zakresu sztuk plastycznych na poziomie liceum humanistycznego.

Literatura

Wstęp do sztuk plasycznych:
- J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, warszawa 1966.
- T. Dobrowolski, Strukturalizm w historii sztuki, Studia metodologiczne VI (1969), s. 3-45.
- E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.
- M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
- L. Kalinowski, Max Dvořák i metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974.
- Wł. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. Przeżycie estetyczne, Warszawa 1976.
- J. Białostocki, Kryzys pojęcia stylu, w: Biuletyn historii sztuki, XL (1977), s. 3-10.
- J. Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
- J. Dębicki, Strukturalismus in der Methodenlehre der Kunstgeschichte, w: Česko-slovenski struktuaralizmus a Viedenski scientizmus (Zbornik referátov z konferencie), Bratislava 1992, s. 168-183 (dla osób znających język niemiecki).
- J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Historia sztuki. Malarstwo – rzeźba - architektura, Warszawa 1998 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) – przekład z języka francuskiego Jacek Dębicki: J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Histoire de l`art. Architecture, sculpture et peinture, wydane przez Hachette Livre, Paris 1995 – do historii i chronologii epok artystycznych.
- A. D`Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.
- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997 (i następne wydania).
wiedza o muzyce:
Literatura obowiązkowa: - J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska Historia muzyki, t. 1-2, Kraków 1989-90
- J. Chomiński Historia muzyki polskiej, t. 1-2, Kraków 1995
- J. Reiss Mała historia muzyki, Kraków 1946, wyd. 6. 1987
- J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska Formy muzyczne, t. 1-5, Kraków 1974-87
Literatura uzupełniająca: - D. Gwizdalanka Historia muzyki cz. 1-4, Kraków 2005-2011
- M. Kowalska ABC historii muzyki, Kraków 2005
- E. Fubini Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1997
- Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 1-12 oraz suplementy do 1. i 2. tomu, Kraków 1979-2012
- M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku, tłum. E. Dziębowska, Warszawa 1970
- B. Przybyszewska-Jarmińska Barok, cz. I: 1595-1696, Historia Muzyki Polskiej, tom III, Warszawa 2006
- A. Einstein Muzyka w epoce romantyzmu, tłum. M. i S. Jarocińscy, Warszawa 1965
- Romantyzm 1850-1900, część druga A: I. Poniatowska Twórczość muzyczna, część druga B: E. Szczepańska-Lange Życie muzyczne w Warszawie, Historia Muzyki Polskiej, tom V, Warszawa 2010
- T.A. Zieliński Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1972, wyd. 2. poprawione i uzupełnione Warszawa 1980
- K. Baculewski Współczesność: cz. 1, 1939-1974, Historia Muzyki Polskiej, tom VII, Warszawa 1996
- Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox i D. Warner, Warszawa 2010
- Ross A. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, tłum A. Laskowski, Warszawa 2011.
- J. Miklaszewska Minimalizm w muzyce polskiej, Kraków 2003
Podstawy teatrologii
LEKTURY PODSTAWOWE:
Anne Ubersfeld – Czytanie teatru I.Przekład Joanna Żurowska. Warszawa 2007.
Tadeusz Pawłowski – Happening. Warszawa 1988.
Christopher Balme – Wprowadzenie do wiedzy o teatrze.Przekład Wojciech Dudzik, Małgorzata Leyko. Warszawa 2005.
Oliver Taplin – Tragedia grecka w działaniu. Przekład Andrzej Wojtasik. Kraków 2004.
Friedrich Durrenmatt – Problemy teatru. Przełożył Witold Wirpsza. „Dialog” 9/1961, str. 111-126.
J.L.Styan – Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce. Przekład Małgorzata Sugiera. Wrocław 1995.
Hans-Thies Lehmann – Teatr postdramatyczny.Przekład Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera. Kraków 2009.
Erving Goffman – Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Przekład Stanisław Burdziej. Kraków 2010.
oraz
samodzielnie wybrana (auto)biografia aktora lub reżysera teatralno-filmowego (tytuł do wcześniejszego uzgodnienia z wykładowcą)

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:
Maciej Karpiński – Życie i śmierć na Broadwayu. Warszawa 1990.
Odette Aslan – Aktor XX wieku. Przekład Maria Olga Bieńka. Warszawa 1978.
Allardyce Nicoll – Dzieje teatru. Przekład Antoni Dębicki. Warszawa 1977.
Jean-Pierre Sarrazac – Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Przekład Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2007.
Patrice Pavis – Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy. Przekład Piotr Olkusz. Warszawa 2011.
Lawrence Graver – Samuel Beckett. Waiting for Godot. A Student Guide. Cambridge 2004.
Erika Fischer-Lichte – History of European Drama and Theatre, London 2002.
Keir Elam – The Semiotics of Theatre and Drama. London 1980.
Phyllis Zatlin – Theatrical Translation and Film Adaptation. Clevedon-Buffalo-Toronto 2005.
Matthew Causey – Theatre and Performance in Digital Culture. London 2006.Uwagi